MADDE 1502 :

(1) Her sermaye şirketi bir Web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve yapılması ile ilgili, ortaklara sunulması gereken belgelerin açıklanmasına, bu kurullara ilişkin davetlerin yapılmasına, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasına, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diğer işlemler ile bu kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara tahsis etmek zorundadır.
 

Ayrıca, finansal tabloları, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması, denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.
 

(2) Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
 

(3) Web sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve yukarıda anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.
 

(4) Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. Web sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tasarı Web Sitesini Zorunlu Kılmakla Neyi Amaçlıyor?

 

Web sitesi, herkesin, her yerden kolayca erişebileceği bir veri ortamıdır. Yeni TTK tasarısı, web sitesini bu yüzden zorunlu kılmaktadır.

Şahıs şirketlerinde az sayıda ortak vardır ve bu ortaklar iletişim halindedirler. Bu yüzden şahıs şirketlerinin, ortaklarını web sitesi üzerinden bilgilendirmek gibi bir sorunları yoktur. Şahıs şirketlerinin ortaklarının yanında kamuyu bilgilendirmesi de beklenmemektedir. Çünkü, şahıs şirketleri, kamunun genelini ilgilendirmeyecek kadar küçük çaplıdır. Dolayısıyla şahıs şirketlerinin web sitesi yapmasının zorunlu kılınması anlamlı olmayacaktır. Bu şirketlerin web sitesi yapması, kamuyu aydınlatmak ya da ortakları bilgilendirmekten ziyade, şirket tanıtımı yapması demektir.

Sermaye şirketlerinde çok sayıda -özellikle anonim şirketlerde milyonlara ulaşan sayıda- ortak mevcuttur. Ve bu şirketlerin sermayeleri de genellikle kamuyu ilgilendirebilecek kadar büyüktür. Sermaye şirketlerindeki gelişmeler doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanı etkileyebilir. Sermaye şirketi ortaklarının çok sayıda olması; tamamının karar alıcı durumda olamaması ve tamamının şirket hakkında bilgi sahibi olamaması sonuçlarını doğurur. Ayrıca piyasayı etkileme güçleri yüksek olduğundan, bu şirketlerdeki gelişmeler kamuyu ilgilendirmektedir. İşte tasarının gerekçesi de tam olarak bu sorunları çözmek... Yani sermaye şirketlerinin ortaklarını ve kamuyu şirketteki gelişmeler konusunda daha etkin biçimde bilgilendirmeye zorlamak.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiç Web Sitesi Yaptırmayan ya da Yasaya Uygun Web Sitesi Yaptırmayan Sermaye Şirketleri Ne Olacak?


 

Tasarının yasalaştığı tarihten itibaren 3 ay içinde hiç web sitesi yaptırmayan ya da yasaya uygun web sitesi yaptırmayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklar.

Bunun yanında; web sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklardan failler (bu kişilerden söz konusu fiili işleyenler) üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklardır.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU

 

Tasarıya göre, her şirket, internet sitesi kurmak zorunda olacak. Her sermaye şirketinin, bir internet sitesi olacak. Bu sitede, şirket ilanları, pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar, finansal tablolar, raporlar, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler yayınlanacak. İnternet sitesini konulmasına gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçları doğacak. İçerik, en az 6 ay süreyle şirketin internet sitesinde yer alacak, yoksa konulmamış sayılacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya bilgi toplumu hizmetlerine uygun hale getirmeyen şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hangi Şirketler Web Sitesi Yapmak Zorunda Kalacaklar?


Tasarıya göre şirketlere web sitesi oluşturma zorunluluğu getiriliyor. Söz konusu Kanun tasarısının 1502 nolu maddesinde zorunlu tutulan web sitelerinde aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgilerin kamu oyuna sunulması gerekiyor.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Duyurular

• Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar

• Paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar

• Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması

• Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması

• Paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Finansal Durum

• Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması

• Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri

Hangi Şirketler Web Sitesi Yapmak Zorunda Kalacaklar?

Sanıldığının aksine, tüm şirketler değil, sadece sermaye şirketleri web sitesi yaptırmak zorundadırlar. Tasarıya göre sermaye şirketleri ise şunlardır:

• Anonim Şirketler

• Limited Şirketler

• Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Dolayısıyla; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, tasarıya uygun biçimde hazırlanmış, web sitelerine sahip olmak zorundadırlar.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Web Sitesi ve Web Tasarım Nasıl Olmalıdır?


 

1. Bir web sitesi içerik ve görsel unsurları güçlü, ziyaretçisini sıkmayacak, kolay anlaşılır ve kullanılır olmalıdır.

2. Bir bütünlük içermeli ve ulaşılmak istenilen bilgi el altında bulunmalıdır.

3. Web sitesinin grafik arayüzü, kullanılan renkler, menü ve erişim yapısı, programlama altyapısı kullanıcı odaklı oluşturulmalıdır.

4. Esas olan, kullanıcıya ürün ve hizmeti en kısa yolla ulaştırmaktır. Bu nedenle sitenin hızını düşürecek abartılı animasyonlar, bekleme süreçleri, video ve ses objeleri, kullanımı zor menüler tercih edilmemelidir.

5. Profesyonel bir web sitesinde yer alan her sayfa arama motorları tarafından indekslenebilir yapıda oluşturulmalıdır.

web tasarım nasıl olmalıdır?

6. Sayfada gereksiz grafikler bulunmamalıdır. ( Nedeni, ülkemiz şartlarında zaten yavaş olan Internet' te sayfanızı ziyeret eden kişi anlamsız yere orada bulunan grafiklerin yavaşlattığı sayfanızı beklemekten sıkılacak ve hemen başka bir adrese gideceklerdir. Pek çok istatistik göstermiştir ki sayfanızın adresini yazdıktan 30-40 saniye sonra sayfanızın büyük bir kısmı ziyaretçinin bilgisayarında gösterilememişse o sayfa ne kadar güzel görünürse görünsün çok az kişi tarafından izlenecektir. Büyük bir kısmı sıkılıp gidecektir.)

7. Sayfa şirketin misyonuna uygun olmalıdır. (Örneğin gayet ciddi bir şekilde yurt içi ve yurt dışı pazarda ürünler satan bir şirketin sayfasında tabir caizse hoplayıp zıplayan, sağdan sola kayan yazılarla dolu olan, fareyi her kıpırdattığınızda acaba ne olacak diye merak edilen bir sayfa olamaz. Böyle bir sayfa şirketin ciddiyetine aykırı düşer.)

8. Arka plana müzik veya sayfanın arkaplanına dev ebatlarda resim koyulmamalıdır. ( Dev bir resim sayfayı çok yavaşlatacağı için o resim zaten kimse tarafından görüntülenemeyecektir. Müzik ise bambaşka bir olaydır. Siteyi ziyaret eden kişi o müziği sevmiyor ise baştan kaybettiniz sayılır. Hele bir de ses dosyalarının çok büyük dosyalar olduğu ve midi seslerin kalitesinin de genelde çok düşük olduğu düşünülürse sayfanızda müzik kesinlikle çok gereksizdir.)

9. Sayfanın renklerinde bütünlük olmalıdır. ( Bu ziyeterçinin hoşuna gidecek bir bütünlük arz eden bir ortamda çalışmak size karşı sözlere vurulmamış bir güven duymasına yol açacaktır.)

web tasarım nasıl olmalıdır?

10. Sayfanız size özgü olmalıdır(Bir web sayfası yaptırmayı düşündüğünüz vakit Internet' te gezinmeye başladınız ve rakiplerinizin bazılarının web sayfalarını gördünüz. Bu kalitede bir sayfa istiyorsunuz. İşte bu aşamada dikkat etmeniz gereken şey web sayfanızın kesinlikle bir taklit olmamasına çalışmanızdır. Web tasarımcınızın başa sayfalardan esinlenmesi gayet doğaldır fakat bu esinlenme taklit boyutlarına gidiyorsa tehlike vardır. Hem yasal yoldan sorumluluk altına girilebileceği gibi, daha önce o sayfayı ziyaret etmiş bir kişi ardından sizin sayfanıza girdiğinde çok gülünç bir durum ortaya çıkacak ve ziyaretçinin gözünde amatör bir şirket olarak kalacaksınız.)

11. Sayfada en son teknoloji kullanılırken çok dikkat edilmelidir. ( Dünya üzerinde en çok kullanılan web gezginleri, Internet Explorer, Netscape ve Opera arasında çok belirgin farklılıklar vardır. Bir gezgin ile iyi görünen bir sayfa diğeri ile çok çirkin görünebilir. Veya birisinin desteklediği bir teknoloji diğeri tarafından desteklenmiyor olabilir. Bu durumda web tasarımı sırasında sayfanın birden fazla versiyonunun hazırlanması veya tek sayfanın bütün gezginler tarafından düzgün gösterilebildiğinden emin olunması gerekir.)

12. Sayfanın ebatı  önemlidir. Bilgisayar ekranlarında kullanılan çözünürlükler genelde 640x480, 800x600, 1024x768 olmaktadır. Büyük bir kesim 800x600 kullanmakla beraber yine de diğer çözünürlükte kullanan kişilerin de ihmal edilmemesi gereklidir. Sayfanıza giren bir kişiye onun ekranının 2 katı ebatta resimler sunarsanız sizin hakkınızda çok da iyi şeyler düşünmeyeceği apaçıktır. Bu nedenle benim hedef kitlem kim, hedef kitlem ne tür bilgisayarlarda çalışacak gibi sorulara cevap bulunup ona göre sayfa tasarlanmalıdır.)

web tasarım nasıl olmalıdır?

13. Web sayfalarında mümkün oldukça Java Appletleri, ActiveX scriptleri vb... kullanılmamalıdır. (Bu uygulamalar ziyaretçinin makinasında belirgin bir yavaşlamaya yol açacak hatta ve hatta belki de web gezgininin hata vererek kapanmasına yol açacaktır. Bilinçli kullanıcılar artık Java Appletleri içeren sayfalarda bulunan gereksiz şovlardan öylesine bıkmışlardır ki, sayfa yüklenirken hemen kendini belli eden Java Appleti içerdiğini anladığı sayfaları daha içeriğine bakmadan kapatır olmuşlardır.)

14. Web sayfası gayet sade, istenileni veren ve ziyeterçinin gözünü okşayan bir şekilde olmalıdır.

15. Sitenin başlığı içeriği ve ismi birbiyle uyumlu olmalıdır. (Sitenizi ziyaret eden kişilerin büyük bir kısmı sayfanızı bir arama motoru aracılığıyla ziyaret etmiş olabilir. Ziyaretçi aradığını web sitenizde bulamaz ise bir daha gelmeyebilir.)

  

Teklif Formu

* Teklif Talebinizi sağlıklı değerlendirebilmemiz için lütfen formu eksiksiz doldurunuz